NYSE Arca (PSE)期权费用

公众客户 自营经纪商 公司 外部做市商 专业交易者
移除
流动性
添加
流动性
移除
流动性
添加
流动性
移除
流动性
添加
流动性
移除
流动性
添加
流动性
移除
流动性
添加
流动性
Penny Pilot发行
ETF USD 0.49 USD (0.25) USD 0.50 USD (0.10) USD 0.50 USD (0.10) USD 0.50 USD (0.10) USD 0.50 USD (0.25)
所有其它 USD 0.49 USD (0.25) USD 0.50 USD (0.10) USD 0.50 USD (0.10) USD 0.50 USD (0.10) USD 0.50 USD (0.25)
Penny Pilot发行及开盘 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00
非Penny Pilot发行
所有其它 USD 0.85 USD (0.75) USD 1.10 USD 0.50 USD 1.10 USD 0.50 USD 1.10 USD 0.50 USD 1.10 USD (0.75)
Index
NYSE FAANG USD 0.00 USD 0.00 USD 0.35 USD 0.35 USD 0.35 USD 0.35 USD 0.35 USD 0.35 USD 0.35 USD 0.35
指数/ETF附加费用
BKX USD 0.00 USD 0.00 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.00 USD 0.00
传递费用
Penny Pilot USD 0.61
非Penny Pilot USD 1.21

注:

  • 费用返还以括号表示。
  • 如无另行说明,在特定交易所执行的某些公众客户复杂期权委托单可能作为“移除流动性”的委托单被收费,不论执行方式如何,也不论IBKR收到的交易所费用/费用返还情况如何。比如,当交易所在执行某个委托单时无法确认应将其作为增加流动性还是移除流动性的委托单处理时就属于此类情况。